Úvodní stránka

Vítejte na stránkách „První finanční pomoci“ – ordinace pro firmy

Jste majitelem firmy; jejím společníkem; jednatelem v obchodní společnosti; či akcionářem a není Vám jasné, proč klesá výkon Vaší společnosti? Proč se snižuje každoroční zisk? Proč se Vám neustále snižuje stav prostředků na bankovním účtu a závazky společnosti rychle stárnou? Pak jste na správném místě!

Podnikání je bytostně spjaté s rizikem a není žádnou ostudou, či neúspěchem, když po čase Vaše firma začne „ztrácet dech“. Co v takové situaci dělat? Je to stejné, jako s každou obyčejnou nemocí.

Mějte na paměti, že:

 1. Prvním krokem k úspěšnému vyřešení problému je přiznat si, že nějaký problém existuje.
 2. Nezbytné je začít s vhodnou léčbou včas.
 3. Jestliže existuje problém, pak v naprosté většině případů existuje způsob, jak tento  problém vyřešit.
 4. Zpoždění fáze 1. a 2. může vést k „úmrtí pacienta“.
 5. Rizika pro statutární zástupce společností, finanční ředitele (osoby realizující platební styk společnosti), ale i další manažery, jsou dle Zákona č. 90/2012 Sb. – Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a souvisejících předpisů, obrovská. Pro lepší představu jeden příklad:

§ 68 Ručení členů orgánu při úpadku obchodní korporace

(1) Soud může na návrh insolvenčního správce nebo věřitele obchodní korporace rozhodnout, že člen nebo bývalý člen jejího statutárního orgánu ručí (chápej svým osobním majetkem – poznámka autora) za splnění jejích povinností, jestliže

a) bylo rozhodnuto, že obchodní korporace je v úpadku, a

b) člen nebo bývalý člen statutárního orgánu obchodní korporace věděli nebo měli a mohli vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné.

§ 98 

(1) Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku.

Nabízené léčebné prostředky nabízím (pouze při splnění bodu 1. a 2.):

 • Vaši výrobní či obchodní společnost rozložím na elementární částice a naleznu kritické procesy, činnosti, či produkty, které jsou ztrátové a nejvíce zatěžují hospodářský výsledek Vaší společnosti, a tím výrazně zhoršují její finanční zdraví.
 • Navrhnu optimalizaci výrobního / obchodního sortimentu s využitím kalkulace variabilních nákladů ve vztahu marže produktu k jeho nároku na výrobní kapacitu. A to s ohledem na tržní potenciál každého výrobku či skupiny výrobků.
 • Prověřím outsourcované služby. Jsou skutečně efektivnější než práce zaměstnanců, nebo jsou dražší a skrývají v sobě např. pro firmu nežádoucí provize třetích osob?
 • Prověřím vzorkovou metodou nákupy majetku a zásob ve Vaší společnosti. Máte 100%-ní jistotu, že společnost nakupuje své vstupy od primárních dodavatelů a ne přes zbytečné prostředníky, kteří tyto vstupy pouze prodražují? Můžete vyloučit, že „vykutálený“ manažer nenakupuje od prostředníka, často člověka bez dlouhé a transparentní podnikatelské historie, a tím si na provizích nevylepšuje svoji majetkovou situaci na úkor Vaší firmy?
 • Navrhnu optimalizaci organizační struktury Vaší společnosti směrem k efektivnímu pokrytí Vašich potřeb s co nejnižšími nákladovými vstupy.

Jak poznám, že Vaše společnost není za bodem návratu?

Cena léčebných prostředků?

 • Vypracování vstupní analýzy, včetně všech výše uvedených optimalizací, provedu za paušální částku sjednanou v závislosti na velikosti Vaší společnosti, šíři portfólia produktů a dalších relevantních faktorů, dohodnutou na základě individuální nabídky.
 • 10 % z prokazatelně dosažených nákladových úspor.

Preventivní prohlídka?

 • Prevence je vždy výhodnější než léčba samotná. Můžete si objednat preventivní prohlídku, která prověří finanční situaci a výkonnost Vaší společnosti.

V případě zájmu o mé služby:


Přijde-li Vám vzhled webové prezentace laciný, tak máte pravdu. Není mým cílem lákat zákazníky na pěkný obal s pochybným obsahem, ale na kvalitní službu za přijatelnou cenu.